ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

§1 Предварителна информация

Сключването на договора между Клиента и Продавача може да стане по два начина.
Преди да направи поръчка Клиентът има право да договори всички клаузи по договора с Продавача, включително да променя клаузите на следните Общи условия. Такова договаряне трябва да се води в писмена форма и да се адресира до Продавача (FORMADE, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa).
Ако Клиентът отхвърли възможността за сключване на договор чрез индивидуално споразумение, се прилагат следните Общи условия и съответните законови разпоредби.


§2 Определения


1. Използваните в Общите условия термини означават:
1) Адрес за подаване на жалби – FORMADE, Moszna Parcela 29, 05-840 Brwinów;
2) Ценоразпис на доставките – списък на наличните видове доставки и техните разходи на уебсайта на магазина;
3) Работни дни – това са дните от понеделник до петък, с изключение на официалните празници;
4) Доставка – вид транспортна услуга с посочване на превозвача и разходите, определени в ценоразписа за доставка на уебсайта на магазина;
5) Доказателство за покупка - фактура, фактура или касова бележка, издадена в съответствие с българския Закон за данък върху добавената стойност, както е изменен, и друго приложимо законодателство;
6) Формуляр за регистрация – формуляр, наличен в магазина, който Ви позволява да създадете акаунт.
7) Формуляр за поръчка – интерактивен формуляр, наличен в магазина, който Ви позволява да направите поръчка, по-специално чрез добавяне на продукти в кошницата и определяне на условията на договора за продажба, включително начина на доставка и плащане.
8) Клиент – лице, което закупува продукт чрез онлайн магазина, сключва договор за покупко-продажба или използва електронната услуга в съответствие с Общите условия, който е физическо лице с пълна правоспособност, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, на която законът предоставя правоспособност;
9) Граждански кодекс – Български граждански кодекс;
10) Продуктова страница – отделна подстраница на магазина, съдържаща информация за един продукт;
11) Потребител – физическо лице, което сключва правна сделка с търговец, която не е пряко свързана с неговата икономическа или професионална дейност;
12) Акаунт – част от онлайн магазина, предназначена за даден Клиент, чрез която Клиентът може да извършва определени действия в рамките на онлайн магазина. Клиентът получава достъп до акаунта посредством вход и съответната парола. Клиентът влиза в своя акаунт след регистрация в онлайн магазина;
13) Кошница – електронна услуга, предоставена на Клиента в рамките на онлайн магазина, която по-специално позволява лесно подаване на поръчка за избран брой продукти, представяне на обобщение на цената на отделните продукти и общата цена за всички продукти, както и общата стойност на поръчката;
14) Място и час на доставка на продукта – пощенският адрес или пунктът за получаване, посочени в поръчката от Клиента, и часът, в който Клиентът или трето лице, посочено от Клиента за получаване, влиза във владение на стоката.
15) Плащане – начинът на плащане за предмета на договора и доставката, посочени на formadore.bg/informatsia/dostavka-plashtane
16) Продукт – движима вещ, налична в онлайн магазина, която е предмет на договор за покупко-продажба между Клиента и Продавача;
17) Търговец – Клиент, който не е потребител и който сключва договор за покупко-продажба или договор за услуга с Продавача с цел, пряко или косвено свързана с неговата икономическа или професионална дейност;
18) Общи условия – настоящият документ;
19) Магазин – услуга, управлявана от Продавача, която позволява на Клиента да прави поръчки и да предоставя други услуги по електронен път чрез уебсайта https://formadore.bg/.
20) Продавач – FORMADE Michał Wrzesień, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, регистриран под NIP: 749-186-67-05, REGON: 160026099, БАНКОВА СМЕТКА: 57 1140 1010 0000 5492 2600 1001, info@formadore.bg, телефон: +359 2 492 9292;
21) Договор за покупко-продажба – договор за продажба на продукт, сключен или вписан между Клиента и Продавача чрез онлайн магазина;
22) Услуги - услуги, предоставяни от Продавача на Клиентите по електронен път при предоставянето на електронни услуги;
23) Цифрова услуга – услуга, която позволява на Потребителя: - да създава, обработва, съхранява или осъществява достъп до данни в цифров формат; - да споделя данни в цифров формат, които са били предадени или създадени от Потребителя или други потребители на тази услуга; -да извършва други форми на взаимодействие чрез данни;
24) Закон за защита на потребителите - Български закон за защита на потребителите от 10.06.2005 г;
25) Цифрово съдържание – данни, създадени и предоставени в цифров формат;
26) Технически изисквания – минималните изисквания, които са необходими за сътрудничество с ИКТ системата, използвана от Продавача/Доставчика на услуги, т.е.: (1) компютър/лаптоп или друго мултимедийно устройство с достъп до; (2) електронна поща; (3) уеб браузър: (4) Mozilla Firefox версия 17.0 и по-висока или Internet Explorer версия 10.0 и по-висока, Opera версия 12.0 и по-висока, Google Chrome версия 23.0 и по-висока, Safari версия 5.0 и по-висока, Microsoft Edge версия 25.10586.0.0 и по-висока; (5) активен имейл адрес;
27) Поръчка – волеизявлението на Клиента, направено чрез формуляра за поръчка и целящо директно сключване на договор за покупко-продажба на продукт или продукти с Продавача.

§3 Общи разпоредби

1. Настоящите Общи условия определят общите правила, начина на предоставяне на електронни услуги и продажби, извършвани чрез онлайн магазина https://formadore.bg/.
2. Настоящите Общи условия са постоянно достъпни на уебсайта https://formadore.bg/ с възможност за получаване, възпроизвеждане и записване на съдържанието им чрез разпечатване или запазване на носител по всяко време.
3. Предпоставка за започване на използването на магазина е прочитането и пълното приемане на настоящите Общи условия.
4. Всички срокове се изчисляват в съответствие с българския Граждански кодекс, т.е. срокът, изразен в дни, приключва с изтичането на последния ден, а ако началото на срока, изразен в дни, е определено събитие, денят, в който е настъпило това събитие, не се взема предвид при изчисляването на срока.
5. Използването на онлайн магазина е възможно при условие, че ИКТ системата, използвана от Клиента, отговаря на минималните технически изисквания.
6. В случай на предлагане на изброените продукти/услуги, Продавачът информира за функционалността на продуктите с цифрови елементи, цифрово съдържание или цифрови услуги на продуктовите страници и други информационни страници на магазина. Освен това Продавачът информира за приложимите технически мерки за тяхната защита, както и за съответната съвместимост и оперативна съвместимост на продуктите с цифрови елементи, цифрово съдържание или цифрови услуги.
7. Клиентът е длъжен да:
а) да предоставя само верни, актуални и всички необходими данни при регистрацията и поръчката в онлайн магазина, както и да ги актуализира незабавно;
б) да използва предоставяните от Продавача услуги по начин, който не пречи на функционирането на Продавача, онлайн магазина и другите Клиенти.
в) да използва предоставяните от Продавача услуги по начин, съответстващ на разпоредбите на закона и настоящите Общи условия.

§4 Услуги, предоставяни по електронен път

1. Услугите се предоставят от Продавача безплатно, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
2. Доставчикът на услуги предоставя следните електронни услуги на Клиентите чрез онлайн магазина:
а) Потребителски акаунт;
б) Количка за пазаруване;
в) Информационен бюлетин;
г) Подаване на поръчка и сключване на договори за продажба при условията, посочени в настоящите Общи условия;
3. Използването на потребителски акаунт е възможно, след като Клиентът изпълни следните стъпки:
а) попълване на регистрационния формуляр;
б) приемане на разпоредбите на настоящите Общи условия;
в) потвърждаване от страна на Клиента на сключването на договора за предоставяне на услуги чрез кликване върху връзката за активиране, изпратена от Продавача на адреса на електронната поща, предоставен от Клиента в хода на регистрацията.
4. Продавачът може да откаже да регистрира акаунт, ако Клиентът нарушава разпоредбите на глава III, параграф 7 от Общите условия.
5. Договорът за предоставяне на услуги, изразяващи се в поддържане на потребителски акаунт в онлайн магазина, се сключва за неопределен срок и се прекратява при подаване на искане от страна на Клиента за изтриване на акаунта или използване на бутона „Изтрий акаунта“.
6. Кошницата за пазаруване е електронна услуга, която започва да функционира, когато Клиентът добави първия продукт в нея. Кошницата за пазаруване е еднократна услуга, предоставя се безплатно и се прекратява, когато Клиентът направи или престане да прави поръчка. В зависимост от наличните функционалности, Кошницата може да запомни информация за избраните от Клиента продукти и след края на сесията на браузъра, но не гарантира наличността на продуктите.
7. Бюлетинът е услуга, предоставяна по искане на Клиента след сключването на договора, която включва получаването от Клиентите, предоставили своя адрес на електронна поща на Продавача, по електронен път на търговска информация относно продуктите и услугите на Продавача, включваща по-специално информация за текущото им предлагане, промоции, отстъпки и маркетингови действия.
8. Договорът за предоставяне на услугата „Бюлетин“ се сключва за неопределен период от време и се прекратява, когато Клиентът изпрати искане за премахване на своя имейл адрес от абонамента за бюлетин или за отписване чрез връзката в съдържанието на съобщението, изпратено като част от услугата „Бюлетин“.
9. Договорът за предоставяне на „Електронни услуги“, изразяващи се в подаване на поръчка в магазина, се сключва за определен срок и се прекратява в момента на подаване на поръчката или прекратяване на подаването ѝ от страна на Клиента.
10. Продавачът може по всяко време да прекрати договора за предоставяне на услуги с Клиента с 14-дневно предизвестие поради важни причини, под които се разбира промяна в разпоредбите на закона, уреждащ предоставянето на услуги по електронен път от Продавача, засягаща взаимните права и задължения, посочени в договора, сключен между Продавача и Клиента, или промяна в обхвата или предоставянето на услуги, за които се прилагат разпоредбите на Общите условия.
11. Ако Клиентът нарушава разпоредбите на настоящите Общи условия, Продавачът, след предварително неефективно искане за преустановяване или отстраняване на нарушенията, определяйки подходящ срок, може да прекрати договора за предоставяне на услуги с 14-дневно предизвестие.
12. Прекратяването на договора за предоставяне на услугата „Акаунт“ от която и да е от страните, както и прекратяването на договора за предоставяне на услугата „Акаунт“ със съгласието на двете страни, не засяга правата, придобити от страните преди неговото прекратяване.

§5 Сключване на договора и изпълнение

1. Договорът се сключва на български език в съответствие с българско законодателство и настоящите Общи условия.
2. Мястото на доставка е на територията на България и в страните от Европейския съюз.
3. Всички цени, посочени от Продавача, са изразени в българска валута и представляват брутни цени (с включено ДДС). Цените на продуктите не включват разходите за доставка, които са посочени в ценоразписа за доставка.
4. Потвърждаването, предоставянето, записването, осигуряването на всички съществени разпоредби на договора с цел бъдещ достъп до тази информация е под формата на обобщение на поръчката чрез изпращане на посочения електронен адрес на: поръчката, информация за правото на отказ, настоящите Общи условия в pdf версия, образец на формуляр за отказ в pdf версия, връзки за самостоятелно изтегляне на Общите условия и образеца на формуляр за отказ, проформа фактура (със стандартна опция за превод).
5. Клиентът може да се възползва от възможността за запазване на данните си от магазина, за да улесни процеса на подаване на друга поръчка. За тази цел клиентът трябва да предостави потребителско име и парола, необходими за достъп до неговия/нейния акаунт. Потребителското име и паролата са набор от символи, зададени от Клиента, който е длъжен да ги пази в тайна и да ги защитава от неоторизиран достъп от трети лица. Клиентът може да преглежда, коригира, актуализира данни и да изтрива акаунта си в магазина по всяко време.

§6 Сключване на договора и изпълнение

1. Поръчките може да се правят 24 часа в денонощието.
2. За да направи поръчка, Клиентът трябва да изпълни най-малко следните стъпки, някои от които може да бъдат повторени няколко пъти:
a. добавяне на продукт в кошницата;
б. избор на начин за доставка;
в. избор на начин за плащане;
г. избор на място на доставка на продукта;
д. извършване на поръчка в магазина чрез използване на бутона „Потвърждаване на поръчката“.
3. Сключването на договора с Клиента става след приемане на поръчката от Продавача, за което той уведомява Клиента в рамките на 48 часа от подаване на поръчката.
4. Изпълнението на поръчка, платена с наложен платеж, се извършва незабавно, а поръчка, платена по банков път или чрез електронна платежна система, след като плащането на Клиента бъде преведено по сметката на Продавача.
5. Изпълнението на поръчката на Клиента може да зависи от плащането на цялата или на част от стойността на поръчката или от получаването на лимит за търговски кредит в размер най-малко на стойността на поръчката или от съгласието на Продавача да изпрати поръчката с наложен платеж (платена при доставка).
6. Клиентът упълномощава Продавача да издаде фактура по ДДС без подпис на получателя в електронен вид (или всяка друга фактура, документираща продажбата в електронен вид). Документът за продажба се изпраща по имейл в съобщението, потвърждаващо изпращането на поръчката.
7. Предметът на договора се изпраща в срока, посочен в продуктовата страница, а за поръчки, състоящи се от няколко продукта – в най-дългия срок, посочен в продуктовите страници. Срокът започва да тече от началото на изпълнението на поръчката.
8. Закупеният предмет на договора се изпраща с избрания от Клиента начин на доставка до мястото на доставка, посочено от Клиента в поръчката.
9. Ако мястото на доставка на продукта е стационарен магазин на FormAdore, Клиентът е длъжен да предостави номера на поръчката и кода за получаване на продукта. В случай на продукт с висока стойност Продавачът има право да изиска от Клиента да покаже личната си карта при получаване на поръчката.

§7 Плащане и доставка

1. Клиентът може да използва следните начини за доставка или получаване на поръчания продукт:
а) Доставка чрез куриер;
б) Доставка до автоматични пощенски станции
в) Доставка до пункт на Еконт
2. Клиентът може да използва следните начини на плащане:
в) Бърз превод PayU
г) Платежна карта;
д) В брой на куриера при доставката;
е) Плащане чрез PayPal;
ж) Google Pay;
з) Традиционен превод (предварително плащане по сметка);
3. Подробна информация за начините на доставка и приемливите начини на плащане може да намерите на страниците на магазина.
4. Доставката на продукти извън територията на Полша се извършва чрез куриерска фирма. Списъкът на държавите, до които се извършва доставка, е достъпен при подаване на поръчка.
5. Доставката на продукти до Клиента се заплаща, освен ако в договора за покупко-продажба не е посочено друго. Разходите за доставка на продукта са посочени на Клиента на страниците на онлайн магазина в раздела „Разходи за доставка“ и при извършване на поръчката, включително включително когато Клиентът изрази волята си да се обвърже с договора за покупко-продажба.
6. Доставката до определени държави извън ЕС може да бъде свързана с допълнителни разходи, включително митнически такси, които Клиентът е длъжен да заплати.
7. По отношение на Клиента, който е потребител, Продавачът винаги носи риска от случайно повреждане или загуба на стоките при транспортиране. Ако продуктите се доставят с очевидни повреди, причинени по време на транспортиране, моля, съобщете за такъв дефект в рамките на 72 часа от датата на получаване на пратката на представител на куриерската фирма и информирайте Продавача.

§8 Право на отказ

1. Потребител, който е сключил договор от разстояние, може в срок от 30 календарни дни да се откаже от него, без да посочва причина и без да дължи разходи, с изключение на разходите, посочени в глава VII. параграфи 11 и 15 от настоящите Общи условия. За да спазите крайния срок, достатъчно е да изпратите декларация преди изтичането му.
2. Декларация за отказ от договора може да бъде изпратена чрез https://formadore.bg/informatsia/vrashtane-reklamatsia на следния електронен адрес: info@formadore.bg или на адреса на Продавача. Потребителят може да формулира декларацията самостоятелно или като използва образеца на декларация за отказ от договора, представляващ приложение № 1 или достъпен на интернет страницата на магазина.
3. Срокът за отказ от договора започва да тече:
а) за договор, в изпълнение на който Продавачът доставя продукта, като е длъжен да прехвърли собствеността му – от влизането във владение на продукта от Потребителя или от посочено от него трето лице, различно от превозвача, а в случай на договор, който (1) включва множество продукти, които се доставят поотделно, на партиди или на части – от влизането във владение на последния продукт, партида или част, или (2) се състои от редовна доставка на продукти за определен период – от влизането във владение на първия продукт;
б) за други договори – от деня на сключване на договора.
4. След получаване на декларацията за отказ от договора от Потребителя, Продавачът изпраща потвърждение за получаване на декларацията за отказ от договора на електронната поща на Потребителя.
5. В случай на отказ от договор, сключен от разстояние, договорът се счита за несключен.
6. Продавачът се задължава незабавно, но не по-късно от 14 календарни дни от датата на получаване на декларацията за отказ от договора от Потребителя, да върне на Потребителя всички извършени от него плащания, включително разходите за доставка на продукта – движима вещ, включително движима вещ с цифрови елементи. Продавачът възстановява плащането, като използва същия начин на плащане, използван от Потребителя, освен ако Потребителят не се е съгласил изрично с друг начин на възстановяване, който не води до разходи за него.
7. Разпоредбите на параграф 6 относно възстановяването на всички извършени плащания не се прилагат за допълнителни разходи, произтичащи от избрания от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния обичаен начин на доставка, наличен в онлайн магазина.
8. По отношение на продуктите – движими вещи (включително движими вещи с цифрови елементи), Потребителят е длъжен да върне продукта на Продавача незабавно, не по-късно от 14 календарни дни от датата, на която се е отказал от договора, или да го предаде на упълномощено от Продавача лице за получаване, освен ако Продавачът не е предложил да получи продукта сам. За спазване на крайния срок е достатъчно да изпратите обратно продукта преди изтичането му. Закупеният продукт трябва да бъде върнат на адреса на склада на Продавача: FORMADE, Moszna Parcela 29, 05-840 Brwinów.
9. Потребителят е отговорен за всяко намаляване на стойността на продукта – движима вещ (включително движима вещ с цифрови елементи) – в резултат на използването му по начин, който надхвърля необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на продукта.
10. По отношение на продуктите – движими вещи (включително движими вещи с цифрови елементи), Продавачът може да задържи възстановяването на полученото от Потребителя плащане, докато продуктът не бъде получен обратно или Потребителят не представи доказателство за връщането му, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо, освен ако самият Продавач не е предложил да вземе продукта от Потребителя.
11. По отношение на продуктите – движими вещи (включително движими вещи с цифрови елементи) – Потребителят поема преките разходи по връщането на продукта. Ако Потребителят е избрал начин на доставка на продукта, различен от най-евтиния обичаен начин на доставка, наличен в онлайн магазина, Продавачът не е длъжен да възстанови на потребителя допълнителните разходи, направени от него.
12. В случай на отказ от договора за доставка на продукт – цифрово съдържание или цифрова услуга – Продавачът, считано от датата на получаване на декларацията за отказ на Потребителя, не може да използва съдържание, различно от личните данни, предоставени или създадени от Потребителя по време на използването на предоставения от Продавача продукт – цифрово съдържание или цифрова услуга, с изключение на съдържанието, което
1) е полезно само във връзка с цифровото съдържание или цифровата услуга, които са били предмет на договора;
2) е свързано изключително с дейността на Потребителя по време на използването на цифровото съдържание или цифровата услуга, които са били предмет на договора;
3) е било комбинирано от търговеца с други данни и не може да бъде отделено без неоправдани затруднения;
4) е било създадено от Потребителя съвместно с други потребители, които може да продължат да го използват.
13. С изключение на случаите, посочени в параграф 12 (1–3) по-горе, по искане на Потребителя Продавачът му предоставя съдържание, различно от лични данни, което е било предоставено или създадено от Потребителя в хода на използването на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставена от Продавача. В случай на отказ от договора Продавачът може да попречи на Потребителя да продължи да използва цифровото съдържание или цифровата услуга, по-специално като му попречи да получи достъп до цифровото съдържание или цифровата услуга или като блокира потребителския акаунт, което не засяга правата на Потребителя, посочени в предходното изречение. Потребителят има право цифровото съдържание да му бъде възстановено от Продавача безплатно, без пречки от страна на Продавача, в разумен срок и в общоприет машинночетим формат.
14. В случай на отказ от договора за доставка на продукта – цифрово съдържание или цифрова услуга, Потребителят е длъжен да спре да използва цифровото съдържание или цифровата услуга и да ги предостави на трети лица.
15. По отношение на продукт – услуга, чието изпълнение, по изрично искане на Потребителя, е започнало преди изтичането на срока за отказ, Потребителят, който упражнява правото си на отказ, след като е направил такова искане, е длъжен да заплати услугите, извършени до момента на отказа. Размерът на плащането се изчислява пропорционално на обема на извършената услуга, като се взема предвид уговорената в договора цена или възнаграждение. Ако цената или възнаграждението са прекомерни, основата за изчисляване на тази сума е пазарната стойност на извършената услуга.
16. Правото на отказ от договор, сключен от разстояние, не се предоставя на Потребителя по отношение на договори:
а) за предоставяне на услуги, за които Потребителят е длъжен да заплати цената, ако Продавачът е изпълнил услугата изцяло с изричното и предварително съгласие на Потребителя, който преди извършването на услугата е бил информиран от Продавача, че след изпълнението на услугата от страна на Продавача той ще загуби правото си на отказ от договора, и е потвърдил това;
б) при които цената или възнаграждението зависят от колебанията на финансовия пазар, върху които Продавачът няма контрол и които може да настъпят преди изтичането на срока за отказ;
в) при които предмет на услугата е продукт – движима вещ (включително движима вещ с цифрови елементи) – който не е сглобяем, е произведен по спецификация на Потребителя или предназначен да задоволи неговите индивидуални нужди;
г) при които предмет на услугата е продукт – движима вещ (включително движима вещ с цифрови елементи) – който е нетраен или има кратък срок на годност;
д) при които предмет на услугата е продукт – движима вещ (включително движима вещ с цифрови елементи) – доставен в запечатана опаковка, която не може да бъде върната след отваряне по здравословни или хигиенни причини, ако опаковката е била отворена след доставката;
е) при които обект на услугата са продукти – движими вещи (включително движими вещи с цифрови елементи) – които след доставката поради естеството си са неразделно свързани с други движими вещи, включително движими вещи с цифрови елементи;
ж) при които предмет на услугата са алкохолни напитки, чиято цена е била договорена при сключването на договора за покупко-продажба, чиято доставка може да се осъществи едва след 30 дни и чиято стойност зависи от колебанията на пазара, върху които Продавачът няма контрол;
з) при които Потребителят изрично е поискал Продавачът да дойде при него с цел извършване на спешен ремонт или поддръжка; ако Продавачът предостави допълнително други услуги, различни от тези, които Потребителят е поискал, или достави продукти – движими вещи (включително движими вещи с цифрови елементи), различни от резервни части, необходими за извършване на ремонта или поддръжката, Потребителят има право да се откаже от договора по отношение на допълнителните услуги или продуктите;
и) при които предметът на услугата е звукозапис или визуален запис или компютърен софтуер, доставени в запечатана опаковка, ако опаковката е отворена след доставката;
й) за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договор за абонамент;
к) сключени чрез публичен търг;
л) за предоставяне на услуги по настаняване, различни от жилищни цели, превоз на стоки, автомобили под наем, кетъринг, услуги, свързани с отдих, развлечения, спортни или културни събития, ако в договора е посочена датата или периодът на предоставяне на услугата;
м) за предоставяне на цифрово съдържание, което не е доставено на материален носител, за което Потребителят е длъжен да заплати цената, ако Продавачът е започнал изпълнението с изричното и предварително съгласие на Потребителя, който е бил информиран преди началото на услугата, че след изпълнението от страна на Продавача ще загуби правото си да се откаже от договора, и е потвърдил това, и Продавачът е предоставил на Потребителя потвърждението, посочено в закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки;
н) за предоставяне на услуги, за които Потребителят е длъжен да заплати цената, когато Потребителят изрично е поискал от Продавача да дойде в дома му за ремонт и услугата вече е била изцяло извършена с изричното и предварително съгласие на Потребителя.
17. Разпоредбите относно Потребителя, посочени в настоящия параграф, се прилагат и за договори, сключени от тази дата с клиенти, които са физически лица, сключващи договор, пряко свързан с тяхната стопанска дейност, когато от съдържанието на тези договори е видно, че те нямат професионален характер за тях. За да се определи дали такъв клиент има потребителски права при определени обстоятелства, е необходимо да се провери дали сключеният договор е от професионален характер въз основа на вписването на този търговец в Централния регистър на стопанската дейност и информация на България.

§8 Процедура за подаване на жалби

1. По отношение на договорите за покупко-продажба, сключени преди 1 януари 2023 г., Продавачът носи отговорност пред Потребителя при условията, посочени в чл. 556 от Гражданския кодекс и последващите такива за дефекти (гаранции) във версията, която е в сила до 1 януари 2023 г.
2. В съответствие с Гражданския кодекс, гаранционната отговорност на Продавача за продукта спрямо Клиент, който не е потребител, се изключва.
3. Продавачът не предоставя гаранция на Клиента, но информира за известните гаранции, дадени от трети лица за продуктите в магазина.
4. По отношение на договорите за покупко-продажба, сключени след 1 януари 2023 г., в случай на несъответствие на продукта с договора за покупко-продажба по отношение на потребителите не се прилагат разпоредбите на книга трета от дял XI на раздел II от Гражданския кодекс, а само разпоредбите, посочени в Закона за правата на потребителите в версията, действаща от 1 януари 2023 г. (глава 5А).
5. Жалба може да бъде подадена чрез уебсайта https://formadore.bg/informatsia/vrashtane-reklamatsia, на следния електронен адрес: info@formadore.bg или на адреса на Продавача (FORMADE Michał Wrzesień, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa).
6. Продуктът е в съответствие с договора, ако по-специално неговото описание, вид, количество, качество, пълнота и функционалност остават в съответствие с договора, а по отношение на продукти с цифрови елементи – също така тяхната съвместимост, оперативна съвместимост и наличие на актуализации и пригодност за конкретната цел, за която са необходими на Потребителя, за което Потребителят е информирал Продавача най-късно в момента на сключване на договора и което Продавачът е приел.
7. Освен това, за да се счита, че даден продукт съответства на договора, той трябва да: да бъде подходящ за целите, за които обикновено се използва продукт от този вид, като се имат предвид приложимото право, техническите стандарти или добри практики, да бъде в такова количество и да притежава такива характеристики, включително дълготрайност и безопасност, а по отношение на продукти с цифрови елементи – и функционалност и съвместимост, които са типични за продукт от този вид и които Потребителят може разумно да очаква, като се вземат предвид естеството на продукта и публичната гаранция, направена от търговеца, неговите предшественици по право или лицата, действащи от тяхно име, по-специално в реклама или на етикет, освен ако търговецът не докаже, че

а) не е знаел за въпросната публична гаранция и, ако е се прецени разумно, не е могъл да знае за нея,
б) преди сключването на договора публичната гаранция е била коригирана при условията и във формата, в която е била дадена, или по сравним начин,
в) решението на Потребителя да сключи договора не е било повлияно от публичната гаранция.
8. За да се приеме, че продуктът съответства на договора, той трябва да бъде доставен и с опаковка, аксесоари и инструкции, които Потребителят може разумно да очаква, че ще бъдат доставени, и да бъде със същото качество като мострата или модела, които търговецът е предоставил на Потребителя преди сключването на договора, и да съответства на описанието на тази мостра или модел. За продукти с цифрови елементи се прилагат съответно разпоредбите на закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
9. Продавачът не носи отговорност за несъответствието на продукта с договора, посочен по-горе, ако Потребителят най-късно в момента на сключване на договора е бил изрично информиран, че определена характеристика на стоката се отклонява от изискванията за съответствие с договора, посочени в параграфи 7 и 8 по-горе, и изрично и отделно е приел липсата на определена характеристика на продукта.
10. Ако продуктът не съответства на договора, Потребителят може да поиска неговата поправка или замяна. Продавачът извършва поправката или замяната в разумен срок от момента, в който е бил информиран от Потребителя за несъответствието с договора, и без неоправдано неудобство за Потребителя, като взема предвид специфичния характер на продукта и целта, за която Потребителят го е закупил. Разходите за поправка или замяна, включително по-специално разходите за пощенски услуги, транспорт, труд и материали, се поемат от Продавача.
11. Потребителят предоставя продукта, подлежащ на поправка или замяна, на разположение на Продавача. Търговецът взема стоката от Потребителя за своя сметка. Потребителят не е длъжен да заплаща за обичайното използване на стоките, които впоследствие са заменени.
12. Ако продуктът не съответства на договора, Потребителят може да подаде заявление за намаляване на цената или отказ от договора, когато:
(а) Продавачът е отказал да гарантира, че продуктът съответства на договора съгласно българския Закон за правата на потребителите;
(б) Търговецът не е гарантирал, че продуктът съответства на договора съгласно българския Закон за правата на потребителите;
в) несъответствието на продукта с договора продължава, въпреки че Продавачът се е опитал да приведе продукта в съответствие с договора;
(г) несъответствието на продукта с договора е толкова сериозно, че оправдава намаляване на цената или отказ от договора, без преди това да се прибегне до средствата за защита, предвидени в Закона за правата на потребителите в България;
д) от изявлението или обстоятелствата на търговеца става ясно, че той няма да приведе стоката в съответствие с договора в разумен срок или без неоправдано неудобство за Потребителя.
13. Намалената цена трябва да бъде в такова съотношение към цената на договора, в каквото остава стойността на несъответстващия продукт спрямо стойността на съответстващия продукт.
14. Продавачът е длъжен да възстанови на Потребителя сумите, дължими в резултат на упражняването на правото на намаляване на цената незабавно, но не по-късно от 14 дни от получаването на заявлението на Потребителя за намаляване на цената.
15. В случай на отказ от договора Потребителят трябва незабавно да върне продукта на Продавача за своя сметка. Продавачът възстановява цената на Потребителя незабавно, но не по-късно от 14 дни от получаването на продукта или на доказателството за връщането му.
16. Потребителят не може да се откаже от договора, ако несъответствието на продукта с договора е незначително. Несъответствието на продукта с договора се счита за съществено.
17. Продавачът носи отговорност за несъответствието на продукта с договора, съществуващо към момента на доставката и открито в рамките на две години от този момент, освен ако срокът на годност на продукта, определен от търговеца, неговите правни предшественици или лицата, действащи от тяхно име, е по-дълъг.
18. Несъответствието на продукт с договора, което става очевидно преди изтичането на две години след доставката на продукта, се приема, че е съществувало към момента на доставката на продукта, освен ако не се докаже обратното или ако презумпцията не може да бъде съгласувана със специфичното естество на продукта или естеството на несъответствието на продукта с договора.
19. Продавачът е длъжен да отговори на рекламацията на Потребителя в срок от 14 дни от получаването ѝ.
20. Разпоредбите относно Потребителя, посочени в настоящата глава, се прилагат и за договори, сключени от тази дата с клиенти, които са физически лица, сключващи договор, пряко свързан с тяхната стопанска дейност, когато от съдържанието на тези договори е видно, че те нямат професионален характер за тях. За да се определи дали такъв клиент има потребителски права при определени обстоятелства, е необходимо да се провери дали сключеният договор е от професионален характер въз основа на вписването на този търговец в Централния регистър на стопанската дейност и информация на България.
21. По отношение на договорите за предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга продавачът спазва изискванията на закона за цифровото съдържание и цифровите услуги и продажби. Продавачът носи отговорност за несъответствието с договора на непрекъснато доставяното цифрово съдържание или цифрова услуга, което е възникнало или е станало очевидно по времето, когато съгласно договора е трябвало да бъде доставено. Този срок не може да бъде по-кратък от две години от момента на доставката на стоките с цифрови елементи. Счита се, че несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга с договора е настъпило в рамките на този срок, ако е станало очевидно в рамките на този срок.

§9 Извънсъдебни процедури за подаване на жалби и предявяване на искове

1. Продавачът информира за възможността за използване на извънсъдебни способи за подаване на жалби и предявяване на искове. Използването им е доброволно и може да се осъществи само ако и двете страни по спора са съгласни с това.
2. Подробна информация за уреждането на потребителски спорове, включително за възможността за използване на извънсъдебни способи за подаване на жалби и предявяване на искове от страна на Потребителя, както и за правилата за достъп до тези способи, е на разположение в офисите и на уебсайтовете на районните (градските) омбудсмани за защита на потребителите, на провинциалните инспекторати на търговската инспекция и на следния уебсайт: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3. Клиентът, който е потребител, има право на следните примери за извънсъдебни способи за подаване на жалби и предявяване на искове: (1) молба за разрешаване на спора до постоянен съд за защита на потребителите по взаимно съгласие; (2) молба за извънсъдебно разрешаване на спора до провинциалния инспектор на търговската инспекция.
4. В съответствие с Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. Ви информираме, че на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/ е достъпна платформа за онлайн решаване на спорове между потребители и търговци на равнище ЕС (платформа за ОРС). Платформата за ОРС е уебсайт за обслужване на едно гише за потребители и търговци, които търсят извънсъдебно решаване на спор относно договорни задължения, произтичащи от договор за онлайн продажба или услуга.

§10 Клауза за форсмажорни обстоятелства

1. Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнението на което и да е от своите задължения, ако това неизпълнение е причинено от непредвидимо събитие извън нейния контрол или от непреодолима сила, включително, но не само, епидемия, наводнение, пожар, буря, недостиг на суровини, транспортна стачка, частична или пълна стачка или блокада. Страната, засегната от такива събития, трябва да уведоми другата страна незабавно, не по-късно от 10 работни дни след настъпването на посоченото събитие.
2. Страните се съгласяват, че ще положат съвместни усилия да изпълнят задължението по най-добрия възможен начин по време на продължаването на такива събития.
3. Настоящата клауза не ограничава по никакъв начин правата на потребителите.

§11 Отзиви на клиентите

1. По отношение на публикуването на съдържание и неговото предоставяне, Клиентът доброволно разпространява съдържанието. Публикуваното съдържание не изразява вижданията на Продавача и не следва да се отъждествява с неговата дейност. Продавачът не е доставчик на съдържание, а само субект, който предоставя подходящи ИКТ ресурси за тази цел.
2. Клиентът декларира, че:
а) има право да използва авторските права, правата на индустриална собственост и/или сродните им права върху съответно произведенията, обектите на права на индустриална собственост (напр. търговски марки) и/или обектите на сродни права, които съставляват съдържанието;
б) качването и предоставянето на лични данни, изображения и информация относно трети лица в рамките на услугите е извършено законно, доброволно и със съгласието на съответните лица;
в) той/тя се съгласява, че публикуваното съдържание може да бъде видяно от други клиенти и от Продавача, и упълномощава Продавача да го използва безвъзмездно в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия;
г) изразява съгласие за разработване на произведения по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.
3. Клиентът няма право да:
а) да публикува като част от използването на услугите лични данни на трети лица и да разпространява изображения на трети лица без изискваното от закона разрешение или съгласие на третото лице;
б) да публикува рекламно и/или промоционално съдържание като част от използването на услугите.
4. Отзиви за продукти може да се публикуват само във връзка с продукти, действително закупени от онлайн магазина на Продавача, и от Клиента на онлайн магазина, който действително е закупил разглеждания продукт.
5. Отзивите може да се предоставят директно на уебсайта на онлайн магазина или във външна услуга за събиране на мнения, с която Продавачът си сътрудничи и към която има връзка на уебсайта на онлайн магазина.
6. Забранява се сключването на фиктивни или привидни договори за покупко-продажба с цел споделяне на отзиви за даден продукт.
7. Продавачът проверява мненията, като използва адреса на електронната поща, който е бил използван в процеса на закупуване на въпросния продукт.
8. Клиентът се съгласява, че Продавачът може да използва безплатно мненията или другото съдържание, публикувано от Клиента на уебсайта на магазина.
9. Продавачът не публикува или възлага на други лица да публикуват неверни отзиви или препоръки към Клиенти , за да популяризира своите продукти или да предоставя спонсорирани отзиви.
10. Забранява се на Клиентите да публикуват отзиви и друго съдържание като част от използването на услугите, които би могло по-специално:
а) да бъдат публикувани недобросъвестно, например с цел нарушаване на личните права на трети лица;
б) да нарушават правата на трети лица, включително права, свързани с авторското право и сродните му права, права на индустриална собственост, търговски тайни или задължения за поверителност;
в) да бъдат обидни или заплашителни за други лица или да съдържат лексика, която нарушава нормите на приличие (напр. чрез използване на вулгаризми или изрази, които обикновено се считат за обидни);
г) да противоречат на интересите на Продавача;
д) по друг начин да нарушават разпоредбите на Общите условия, нормите на приличие, разпоредбите на приложимото законодателство, социалните норми или обичаи.

§12 Защита на личните данни

1. Предоставените от Клиентите лични данни се събират и обработват от Продавача в съответствие с приложимото законодателство и в съответствие с Политиката за поверителност.
2. Продавачът прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на обработваните лични данни.
3. Допълнителни разяснения относно защитата на личните данни се съдържат в раздела „Политика за поверителност“, достъпен на уебсайта.

§13 Заключителни разпоредби

1. Всички права върху онлайн магазина, включително авторските права върху собствеността, правата на интелектуална собственост върху неговото име, интернет домейна, уебсайта на онлайн магазина, както и върху формулярите, логата, принадлежат на Продавача и тяхното използване може да се извършва само по начин, посочен и съобразен с Общите условия.
2. Правото, приложимо към договорите с Клиенти, е българското право. Не се прилага Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки, съставена във Виена на 11 април 1980 г.
3. Изборът на българското право като приложимо не лишава клиентите, които са потребители, от защитата, предвидена за тях от правото, приложимо към обичайното им местопребиваване в ЕС.
4. По въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилага българското право.
5. Разрешаването на спорове, възникнали между Продавача и Клиента, който е търговец, се отнася до съда, компетентен по седалището на Продавача.
6. Всеки Клиент ще бъде информиран за всички промени в настоящите Общи условия чрез информация на началната страница на онлайн магазина заедно с датата на влизане в сила. Клиентите, които имат акаунт, ще бъдат допълнително информирани за промените на посочения от тях електронен адрес. Срокът за влизане в сила на промените няма да бъде по-кратък от 14 дни от датата на обявяването им. Ако Клиент, който има Акаунт, не приеме новото съдържание на Общите условия, той е длъжен да информира Продавача за това в срок от 14 дни от датата на уведомяване за промените в Общите условия. Уведомяването на Продавача за неприемането на новото съдържание на Общите условия води до прекратяване на договора.

Версия на Общите условия до 31.12.2022 г.

Този уебсайт използва бисквитки, за да предоставя услуги и в съответствие с Политиката за бисквитки